• คุณค่าทางโภชนาการสูง
  • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
  • มีอัตราการแลกเนื้อดี
  • กบโตสม่ำเสมอ

วิธีและขนาดการใช้อาหาร / Recommended feeding guidelines

เบอร์

No.

โปรตีนไม่ต่ำกว่า

%Protein (Min)

ลักษณะอาหาร

Physical form

สำหรับกบ

Feed for Frog

640 40 เม็ดลอย

Floating extruded feed

ลูกอ๊อด

Tadpole

637 37 เม็ดลอย

Floating extruded feed

กบขนาดเล็ก 5-10 ก.

Small size frog 5-10 g.

635 35 เม็ดลอย

Floating extruded feed

กบขนาดกลาง 10-100 ก.

Medium size frog 10-100 g.

630 30 เม็ดลอย

Floating extruded feed

กบขนาดใหญ่ >100 ก. – จับขาย

Large size frog >100 g. – Market size