quality

คุณภาพ

การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

บริษัท ทีอาร์เอฟฟีดมิลล์ เชื่อมั่นว่า อาหารที่ดี เริ่มต้นจากวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ  ดังนั้นจึงให้ความสำคัญในกระบวนการคัดสรรค์วัตถุดิบ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและเคมี เพื่อความสดใหม่  และได้มาตรฐานก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต

การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

บริษัท ทีอาร์เอฟฟีดมิลล์ แยกพื้นที่จัดเก็บตามของประเภทวัตถุดิบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะห้องจัดเก็บวิตามิน ที่ควบคุมอุณหภูมิ ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาคุณภาพของวิตามินต่างๆ มีการตรวจรับ จัดเก็บวัตถุดิบ แบบ มาก่อนใช้ก่อน (First In First Out) รวมถึงมีระบบควบคุมสัตว์พาหะ และ แมลงทุกพื้นที่