วิธีและขนาดการใช้อาหาร / Recommended feeding guidelines

เบอร์

No.

โปรตีนไม่ต่ำกว่า

%Protein (Min)

ลักษณะอาหาร

Physical form

สำหรับปลาน้ำจืดกินเนื้อ

Feed for Freshwater carnivorous fish

801 40 เม็ดลอย

Floating extruded feed

ปลาขนาดเล็ก

Small size fish

802 40 เม็ดลอย

Floating extruded feed

ปลาขนาดกลาง

Medium size fish

803 40 เม็ดลอย

Floating extruded feed

ปลาขนาดใหญ่

Large size fish

804 40 เม็ดลอย

Floating extruded feed

ปลาขนาดใหญ่ (น้ำหนัก 350 กรัม – จับขาย)

Large size fish (350 g. – Market size)

FirstOne Show 1 โดย Songsak N